loading...

جدیدترین نرم افزار روز دنیا | عکس | فیلم | بازی | اس ام اس |

جدیدترین نرم افزار روز دنیا | عکس | فیلم | بازی | اس ام اس |

(( متن کامل شعر بت شکن بابل از مهدی حمیدی))

Admin بازدید : 133 چهارشنبه 20 مهر 1390 نظرات (0)

افعی شب از تب دیوانگی

حلقه میزد گرد مرغ خانگی

خلق را خونخوارگی اصل خوشی است

شادی مخلوق از مردم کشی است

کودکان از کشتن موران خوش اند

مردمان از کودکی مردم کشند

خاک را گویی به گاه بیختن

الفتی دادند با خون ریختن

برزمین بی گفته ی نوح نبی

جنبش دریای از گول و غبی

یعنی از هر گوشه خلقی دیو خوی

پای کوبان سوی دیر اورده روی

گر نباشد بندگان را نذرها

سوزد از خشم خدایان بذرها

باید آنجا حلقه بستن دف زنان

دختری زا ذبح کردن کف زنان

رعدها دنبال برق دشنه اند

نیست ابری تا خدایان تشنه اند

خون قربان حالها را به کند

دانه را پر گاو را فربه کند

اول سال است و روز خیر هاست

روز رحمت خواستن از دیرهاست

بدرود مرد انچه روزی کشته است

زن همان پوشد که وقتی رشته است

لاجرم دردیر نزدیکان دور

تنگ کرده جای جنبیدن به مور

پای کوبان کف زنان افروخته

چشمها برصید قربان دوخته

دختری در دفتر صاحبدلی

طرفه ی بغداد سحر بابلی

برسردوشی چوخوابی دلنواز

گیسویی پیچنده چون یلدا دراز

وان تن عریان که جان را داده قوت

درحریری همچو تارعنکبوت

ریخته زان صافی و برجستگی

خسته را از دوش بار خستگی

دست ها در بند همچون جانیان

برسکویی خاصه قربانیان

خلق را از گوسفندان رام تر

از سر گیسوی نا آرام تر

زانوان لرزنده جان در پیچ و تاب

از رخ و لب رفته رنگ و رفته آب

چیست حال آن که باید کشتنش

باتبر انداخت سر از تنش

کشتنش از جرم ساق مرمرین

پیش سنگین دل بتان آزرین

پیشتر از کشتنش گیسو زدن

گفتنش زیر تبر زانو زدن

ماندنش آنجا که جان را حالهاست

عمر هر یک لحظه ای چون سالهاست

دادنش در بوی عود و بانگ رود

انتظار آن که تیغ آید فرود

زنگها آهنگ آسودن زند

دست پایین آید و گردن زند

لیک ما خوابیم و مرگ مارسد

دیر و زودی گرکند اما رسد

عاقبت آن وقت جانفرسا رسید

روز ان گیسوی مشک آسا رسید

"آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت"

آن همه چین و شکن از شانه ریخت

خواست فریادی کشد یارا نداشت

ناخن بریدن خارا نداشت

خم شد آنجایی که می باید سرش

لرز لرزان همچو بیدی پیکرش

خلق یکدم چشم گشت و گوش گشت

جان هر جنبنده ای خاموش گشت

ذوق خون مخلوق را بفشرد نای

وان تبر زن پیش و پس بنهاد پای

برق زد در نور مشعل آهنی

ناله ای برخاست از پیراهنی

استخوانها خر شد رگ ها پرید

از تبر خون ریخت از رگ ها پرید

گردنی چون عاج از تن دور گشت

باز معبد غرق عیش و سور گشت

مردمان از خرمیها کف زدند

پای کوبیدند و نای و دف زدند

هر کس آنجا بر سر غم خاک زد

جز یکی کز غم گریبان چاک زد

کبک و بو تیمار تن بیند درآب

"هرکه نقش خویشتن بیند در آب"

ریخت چندان سیب برروی زمین

لیک یک تن یافت نیروی زمین

گرچه هر بیننده ای آن بیم دید

کس ندید آنها که ابراهیم دید

دانه چون در خاک خفت و آب خورد

نور مهر و پرتو مهتاب خورد

کم کمک در خاک آبستن شود

پرورد جانی که خصم تن شود

هرچخ از مهر قوت افزایدش

جان سرکش قهر افزون زایدش

عاقبت جان پای تا سر تن خورد

طفل نوزا مام آبستن خورد

مغز را از خوردن تن چاره نیست

تن خوردی چون مغزها پتیاره نیست

هرگیاهی کز زمین جوشیده است

هست و بود دانه ای نوشیده است

این همه شاخی که جای لانه هاست

نیست عین دانه ها و دانه هاست

وین درختنای کز این سان پربرند

گرچه آن مادر نیند آن مادرند

اصل اول زیستن رابروری است

خوردن تن از پی جان پروری است

میوه و گل چیست؟ جان ریشه است

جان پاک هرتنی اندیشه است

شعله ای باید که تن را جان کند

سنگ را میراند و مرجان کند

خرما روزا که این میرد در ان

شعله ای سوزان شود گیرد در ان

ز آنچه ابراهیم درآن روز دید

معنی این شعله جانسوز دید

برق زد چون پیش چشم آن آهنش

آتشی افتاد در پیراهنش

ور به صورت رفت از معبد تنی

رفت در معنی ز آتش خرمنی

پای تا سر شعله سوزنده شد

هردمی صد بار مرد زنده شد

قوم نمرود آتشی افروختند

جان ابراهیم در وی سوختند

کس نگفت این آتش سرکش در اوست

او در آتش نیست این آتش در اوست

هر چه زان پس دیده یست و باز کرد

پیش او آن پیرهن آواز کرد

هر چه در هر کوی و برزن ایستاد

پیش چشمش ان تبرزن ایستاد

شکر دیوان به کامش تلخ گشت

معبدش دیوانسرای بلخ گشت

خشمگین بگریخت از همسایه اش

لیک همچون کودکی از سایه اش

رو به کوه اورد و ترک شهر کرد

لیک زهری را دوای زهر کرد

درد مردان درد از نامردم است

درد این نامردمان درد دم است

گر تواند رو به از مردم گریخت

لیک نتواند ز درد دم گریخت

ور گریزد آن که سوزد محملش

چون گریزد آن که میسووزد دلش

شیر را ننگ است گربی دم زید

مرد را گر خالی از مردم زید

گرچه میبالید ز درد دم دوید

سوی مردم باید از مردم دوید

مهرومه تابید و هردم بیش سوخت

عشق و مهر این دو را در خویش سوخت

گرچه اول هردورا آگاه یافت

دید اخر کاین دو را گه گاه یافت

ان که گه پیداست گه پیداش نیست

شاید ار امروز شد فرداش نیست

کیست آن کامروز را فردا کند

هستی پیدا ز ناپیدا کند

سالها بگذشت و در این حرف ماند

جان به تن جوشید و در این ظرف ماند

میوه نوشد شاخ را گر ناس است

افتد ان روزی که نوشیدن بس است

کم کمک اندیشه رنگ و رو گرفت

با گذشت سالها نیرو گرفت

گرچه جز این شاخه ها در بیشه نیست

هیچ شاخی نیست کان را ریشه نیست

جوجه را در پوست میدان تنگ شد

لاجرم با پوست گرم جنگ شد

پتک های روز و شب سندان شکست

مرغ با منقار ها زندان شکست

این همه پیدا ز نا پیدایی است

اصل پنهانی است یا پیدایی است؟؟

سوخت این اندیشه ز آن سان خرمنش

کاندرون خویش اتش زد منش

پای تا سر غرق در این یاد شد

نعره شد اواز شد فریاد شد

گرخود چون مار پیچیدن گرفت

ازدرخت عمر برچیدن گرفت

موج میزد گیسوان برشانه اش

لحظه ای چشمش به موی سر نشست

آتشی سوزان به خاکستر نشست

بانگ برخود زد که هان پیری رسید

نوبت بیزاری و سیری رسید

بیت شکن برخیز بام و در شکن

بیت شکن بتخانه و بتگر شکن

چیستند اینها که خود سازیمشان

سربه پای ازحمق اندازیمشان

یاد از ان معبد پرعود کن

خاک درکاس سرنمرود کن

ناگهان از کوه بانگی زرف خاست

ازدهان دره ها این حرف خاست

آری ابراهیم اری زود باش

در پی آنها که جان فرمود باش

چون که ابراهیم این اوا شنید

ستاد و خیرهه گشت و وا شنید

نعره زد کای بانگ شاهی کیستی

کیستی هان ای سیاهی کیستی

چون طنین بانگ او خاموش گشت

آن صدا برخاست این بیهوش گشت

یک نفس یا بیش رفت و کم نبود

زان که چون امد از این عالم نبود

درتن پرمایه زور پیل داشت

در دل جوشنده رود نیل داشت

دید جز یک تن اگر در کوه نیست

کم ز صدها لشکر انبوه نیست

هرچه نیرو در جان در کوه است

کوه همدرد با اندوه اوست

درهنان بیش است در صورت کم است

هر چه عالم بود در ادم است

نیست بالاتر از او فرماندهی

"نیست از ان سوی عبادان دهی"

چون دوای خاکیان درمان اوست

هرچه در خاک است در فرمان اوست

این نه ان قطره است کز دریا جداست

هستی جوشیده در هستی خداست

لحظه ای استاد و لختی چاره کرد

شهر و کوه و دشت را نظاره کرد

نیمه شب بود و مه پرتو فشان

خیمه پیروزه گون گوهر نشان

اسمان برکوه ها پهلو زده

کو ه ها جمازه ی زانو زده

باز هرجا دید هرجا بنگریست

ان تبرزن ایستاد ان زن گریست

ازدرون نالید کای زن امدم

هان ای مرد تبر زن امدم

رو به دیر اورد و کوهی پشت او

وان تبرزین کلان در مشت او

رفت و یک تن رفت و چون یک کوه رفرت

رفت و تنها رفت و یک انبوه رفت

نه بت و نه معبد و نه عود ماند

نه تبرزن ماند نه نمرود ماند

دانلود مجموعه 800 Paid Android Apps Collection

Admin بازدید : 118 چهارشنبه 20 مهر 1390 نظرات (0)
دانلود مجموعه 800 Paid Android Apps Collection
| دانلود رایگان مجموعه 800 نرم افزار معروف و پرکاربرد مخصوص گوشی های آندروید |
در این پست وب سایت میهن دانلود مجموعه ای را با عنوان 800iPaid Android Apps Collection برایتان آماده کرده ایم. این مجموعه شامل 800 نرم افزار کاربردی سیستم عامل جدید آندروید می باشد که دارندگان گوشی های موبایل با این نوع سیستم عامل می توانند از این برنامه ها استفاده کنند. این سیستم عامل که توسط کمپانی معروف گوگل عرضه شده در مدت زمانی بسیار کم در لیست پرطرفدارترین سیستم عامل گوشی های موبایل قرار گرفت و جالب است بدانید که یکی از رقبای اصلی سیستم های iOS و Symbian می باشد. گوشی هایی که با سیستم عامل آندروید روانه بازار شدند خیلی زود توجه افراد را به خود جلب کردند و همه گیر شدند که یکی از دلایل آن تنوع برنامه ها و بازی های آندروید می باشد زیرا بسیاری از برنامه ها و بازی هایی که به عنوان مثال برای سیستم عامل سیمبیان ساخته می شوند، خیلی زود نسخه آندروید آن هم عرضه می شود و اینطور نیست که مانند گذشته فقط تنوع برنامه و بازی مختص یک نوع سیستم عامل باشد و دارندگان گوشی های با سایر سیستم عامل ها در حسرت استفاده از آن برنامه باشند. یافتن نرم افزارها و بازی های آندروید در اینترنت چندان کار دشواری نیست اما از آنجا که برخی از افراد وقت کافی برای جستجوی برنامه های مورد نظرشان را ندارند این مجموعه به آنها کمک می کند تا به آسانی به نرم افزار های مورد نظرشان دسترسی داشته باشند زیرا در این پک 800 نرم افزار معروف و پر کاربرد آندروید قرار گرفته است. همچنین نرم افزارهای موجود در این مجموعه با نسخه های مختلف سیستم عامل آندروید سازگارند در واقع سعی شده از هر برنامه چند نسخه در این پک قرار داده شود که کاربران نسخه های مختلف این سیستم عامل به آسانی بتوانند برنامه های موجود در این پک را بر روی گوشی های خود نصب و اجرا کنند.
جهت دانلود و مشاهده لیست نرم افزارها به ادامه مطلب مراجعه فرمایید ...

دانلود نرم افزار Nuance Dragon NaturallySpeaking v11.0 Premium

Admin بازدید : 99 چهارشنبه 20 مهر 1390 نظرات (0)
دانلود نرم افزار Nuance Dragon NaturallySpeaking v11.0 Premium
| دانلود رایگان نرم افزار تبدیل گفتار به نوشتار و انجام کارهای کامپیوتر با فرمان صوتی |
در این پست وب سایت میهن دانلود نرم افزاری را با عنوان Nuance Dragon NaturallySpeaking برایتان آماده کرده ایم. این نرم افزار از جمله نرم افزارهای معروف تبدیل گفتار به نوشتار می باشد که از کاربران بسیار زیادی در سراسر دنیا برخوردار است. این نرم افزار با کمک هوش مصنوعی خود قادر به انجام فرمان های صوتی است، که توسط کاربر بیان می شود. به عبارت ساده تر عملکرد این برنامه در زمینه تبدیل گفتار به نوشتار مانند دیکته معلم به دانش آموزان است در واقع شما مانند معلم متن دلخواهتان را توسط میکروفن برای نرم افزار می خوانید و سپس برنامه پس از تشخیص کلمات به صورت خودکار شروع به تایپ متن می کند. تحقیقات نشان داده که انسان می تواند در یک دقیقه حدود 120 کلمه را بیان کند این در حالی است که در همان زمان تنها قادر به تایپ 40 کلمه می باشد در نتیجه سرعت تایپ شما با کمک این برنامه تا 3 برابر افزایش پیدا خواهد کرد. علاوه بر امکان تبدیل گفتار به نوشتار، این نرم افزار دارای قابلیت انجام کارهای کامپیوتر با فرمان صوتی نیز می باشد. به عنوان مثال شما میتوانید با گفتن کلمه My Computer بدون آنکه کلیکی با موس بر روی آیکون آن روی دسکتاپ کنید، وارد این پنجره شوید. همچنین شما میتوانید اینکار را برای اجرای تمام پنجرها، نرم افزارها، بازیها و ... بدون هیچ کلیکی بر روی آیکون آنها و تنها با گفتن نام پنجره یا برنامه مورد نظرتان انجام دهید. یکی دیگر از کاربردهای این برنامه در نرم افزارهای مختلف اینترنتی مانند مرورگرها و مسنجرهاست که می توانید بدون تایپ آدرس یک سایت وارد آن شوید و یا بدون تایپ موضوع مورد نظرتان در گوگل به جستجوی آن بپردازید که اینکار هم تنها با گفتن کلمات صورت می پذیرد. یکی از ضعف های این نرم افزار عدم پشتیبانی از زبان فارسی است که نمیتوان متون فارسی را با استفاده از آن تایپ کرد ولی باز هم میتوان از دیگر امکانات این نرم افزار مانند اجرای برنامه ها با فرمان صوتی و یا جستجو در اینترنت و حتی چت کردن به صورت فینگلیش استفاده کرد. زیرا اکثر کسانی که با برنامه های مسنجر با دوستان خود چت می کنند کلمات را به صورت فینگلیش تایپ می کنند که این نرم افزار تا حدی قادر به تایپ کلمات فینگلیش می باشد.
جهت دانلود و توضيحات تکميلي به ادامه مطلب مراجعه فرمایید ...

تعداد صفحات : 1794

اطلاعات کاربری
 • فراموشی رمز عبور؟
 • آرشیو
 • دوشنبه 27 آبان 1392
 • يکشنبه 01 ارديبهشت 1392
 • پنجشنبه 29 فروردين 1392
 • سه شنبه 17 مرداد 1391
 • دوشنبه 16 مرداد 1391
 • سه شنبه 10 مرداد 1391
 • شنبه 31 تير 1391
 • پنجشنبه 29 تير 1391
 • چهارشنبه 28 تير 1391
 • سه شنبه 27 تير 1391
 • يکشنبه 18 تير 1391
 • جمعه 09 تير 1391
 • پنجشنبه 08 تير 1391
 • جمعه 26 خرداد 1391
 • پنجشنبه 25 خرداد 1391
 • جمعه 12 خرداد 1391
 • پنجشنبه 11 خرداد 1391
 • چهارشنبه 10 خرداد 1391
 • سه شنبه 09 خرداد 1391
 • دوشنبه 08 خرداد 1391
 • شنبه 06 خرداد 1391
 • جمعه 05 خرداد 1391
 • جمعه 5 خرداد 1391
 • پنجشنبه 04 خرداد 1391
 • پنجشنبه 4 خرداد 1391
 • جمعه 29 ارديبهشت 1391
 • چهارشنبه 27 ارديبهشت 1391
 • يکشنبه 24 ارديبهشت 1391
 • جمعه 15 ارديبهشت 1391
 • چهارشنبه 13 ارديبهشت 1391
 • پنجشنبه 7 ارديبهشت 1391
 • شنبه 02 ارديبهشت 1391
 • شنبه 2 ارديبهشت 1391
 • چهارشنبه 30 فروردين 1391
 • سه شنبه 29 فروردين 1391
 • دوشنبه 28 فروردين 1391
 • سه شنبه 9 اسفند 1390
 • جمعه 28 بهمن 1390
 • شنبه 22 بهمن 1390
 • يکشنبه 2 بهمن 1390
 • سه شنبه 13 دی 1390
 • سه شنبه 6 دی 1390
 • شنبه 3 دی 1390
 • يکشنبه 27 آذر 1390
 • جمعه 25 آذر 1390
 • شنبه 5 آذر 1390
 • چهارشنبه 25 آبان 1390
 • سه شنبه 24 آبان 1390
 • چهارشنبه 18 آبان 1390
 • چهارشنبه 20 مهر 1390
 • سه شنبه 19 مهر 1390
 • دوشنبه 18 مهر 1390
 • يکشنبه 17 مهر 1390
 • شنبه 16 مهر 1390
 • جمعه 15 مهر 1390
 • پنجشنبه 14 مهر 1390
 • دوشنبه 11 مهر 1390
 • يکشنبه 10 مهر 1390
 • شنبه 9 مهر 1390
 • چهارشنبه 6 مهر 1390
 • سه شنبه 5 مهر 1390
 • دوشنبه 4 مهر 1390
 • يکشنبه 3 مهر 1390
 • شنبه 2 مهر 1390
 • جمعه 1 مهر 1390
 • پنجشنبه 31 شهريور 1390
 • چهارشنبه 30 شهريور 1390
 • سه شنبه 29 شهريور 1390
 • دوشنبه 28 شهريور 1390
 • يکشنبه 27 شهريور 1390
 • شنبه 26 شهريور 1390
 • جمعه 25 شهريور 1390
 • پنجشنبه 24 شهريور 1390
 • چهارشنبه 23 شهريور 1390
 • دوشنبه 21 شهريور 1390
 • يکشنبه 20 شهريور 1390
 • شنبه 19 شهريور 1390
 • جمعه 18 شهريور 1390
 • پنجشنبه 17 شهريور 1390
 • چهارشنبه 16 شهريور 1390
 • سه شنبه 15 شهريور 1390
 • دوشنبه 14 شهريور 1390
 • يکشنبه 13 شهريور 1390
 • شنبه 12 شهريور 1390
 • جمعه 11 شهريور 1390
 • پنجشنبه 10 شهريور 1390
 • چهارشنبه 9 شهريور 1390
 • سه شنبه 8 شهريور 1390
 • دوشنبه 7 شهريور 1390
 • يکشنبه 6 شهريور 1390
 • شنبه 5 شهريور 1390
 • جمعه 4 شهريور 1390
 • پنجشنبه 3 شهريور 1390
 • چهارشنبه 2 شهريور 1390
 • سه شنبه 1 شهريور 1390
 • دوشنبه 31 مرداد 1390
 • يکشنبه 30 مرداد 1390
 • شنبه 29 مرداد 1390
 • پنجشنبه 27 مرداد 1390
 • چهارشنبه 26 مرداد 1390
 • سه شنبه 25 مرداد 1390
 • دوشنبه 24 مرداد 1390
 • يکشنبه 23 مرداد 1390
 • شنبه 22 مرداد 1390
 • جمعه 21 مرداد 1390
 • پنجشنبه 20 مرداد 1390
 • چهارشنبه 19 مرداد 1390
 • سه شنبه 18 مرداد 1390
 • دوشنبه 17 مرداد 1390
 • يکشنبه 16 مرداد 1390
 • شنبه 15 مرداد 1390
 • جمعه 14 مرداد 1390
 • پنجشنبه 13 مرداد 1390
 • چهارشنبه 12 مرداد 1390
 • سه شنبه 11 مرداد 1390
 • دوشنبه 10 مرداد 1390
 • يکشنبه 9 مرداد 1390
 • شنبه 8 مرداد 1390
 • جمعه 7 مرداد 1390
 • سه شنبه 4 مرداد 1390
 • دوشنبه 3 مرداد 1390
 • يکشنبه 2 مرداد 1390
 • شنبه 1 مرداد 1390
 • جمعه 31 تير 1390
 • پنجشنبه 30 تير 1390
 • چهارشنبه 29 تير 1390
 • سه شنبه 28 تير 1390
 • دوشنبه 27 تير 1390
 • يکشنبه 26 تير 1390
 • شنبه 25 تير 1390
 • جمعه 24 تير 1390
 • پنجشنبه 23 تير 1390
 • چهارشنبه 22 تير 1390
 • سه شنبه 21 تير 1390
 • يکشنبه 19 تير 1390
 • چهارشنبه 15 تير 1390
 • سه شنبه 14 تير 1390
 • دوشنبه 13 تير 1390
 • شنبه 11 تير 1390
 • جمعه 10 تير 1390
 • جمعه 6 خرداد 1390
 • دوشنبه 12 ارديبهشت 1390
 • يکشنبه 11 ارديبهشت 1390
 • شنبه 10 ارديبهشت 1390
 • جمعه 9 ارديبهشت 1390
 • سه شنبه 6 ارديبهشت 1390
 • دوشنبه 5 ارديبهشت 1390
 • يکشنبه 4 ارديبهشت 1390
 • جمعه 2 ارديبهشت 1390
 • پنجشنبه 1 ارديبهشت 1390
 • شنبه 18 دی 1389
 • پنجشنبه 16 دی 1389
 • چهارشنبه 15 دی 1389
 • سه شنبه 14 دی 1389
 • شنبه 11 دی 1389
 • چهارشنبه 8 دی 1389
 • سه شنبه 7 دی 1389
 • يکشنبه 5 دی 1389
 • جمعه 3 دی 1389
 • سه شنبه 30 آذر 1389
 • دوشنبه 29 آذر 1389
 • جمعه 26 آذر 1389
 • سه شنبه 23 آذر 1389
 • جمعه 19 آذر 1389
 • پنجشنبه 18 آذر 1389
 • چهارشنبه 17 آذر 1389
 • سه شنبه 16 آذر 1389
 • يکشنبه 14 آذر 1389
 • شنبه 13 آذر 1389
 • پنجشنبه 11 آذر 1389
 • چهارشنبه 10 آذر 1389
 • سه شنبه 9 آذر 1389
 • دوشنبه 8 آذر 1389
 • يکشنبه 7 آذر 1389
 • شنبه 6 آذر 1389
 • جمعه 5 آذر 1389
 • پنجشنبه 4 آذر 1389
 • چهارشنبه 3 آذر 1389
 • يکشنبه 30 آبان 1389
 • شنبه 29 آبان 1389
 • جمعه 28 آبان 1389
 • پنجشنبه 27 آبان 1389
 • چهارشنبه 26 آبان 1389
 • سه شنبه 25 آبان 1389
 • دوشنبه 24 آبان 1389
 • يکشنبه 23 آبان 1389
 • شنبه 22 آبان 1389
 • جمعه 21 آبان 1389
 • پنجشنبه 20 آبان 1389
 • چهارشنبه 19 آبان 1389
 • سه شنبه 18 آبان 1389
 • دوشنبه 17 آبان 1389
 • يکشنبه 16 آبان 1389
 • شنبه 15 آبان 1389
 • جمعه 14 آبان 1389
 • پنجشنبه 13 آبان 1389
 • چهارشنبه 12 آبان 1389
 • سه شنبه 11 آبان 1389
 • دوشنبه 10 آبان 1389
 • يکشنبه 9 آبان 1389
 • شنبه 8 آبان 1389
 • جمعه 7 آبان 1389
 • پنجشنبه 6 آبان 1389
 • آمار سایت
 • کل مطالب : 5382
 • کل نظرات : 81
 • افراد آنلاین : 2
 • تعداد اعضا : 9120
 • آی پی امروز : 200
 • آی پی دیروز : 209
 • بازدید امروز : 399
 • باردید دیروز : 311
 • گوگل امروز : 6
 • گوگل دیروز : 2
 • بازدید هفته : 710
 • بازدید ماه : 5,488
 • بازدید سال : 58,087
 • بازدید کلی : 2,583,774
 • کدهای اختصاصی